Copyright © 2012 Rudarsko-Geološko-Građevinski Fakultet Tuzla
Sva prava pridržana.
O FAKULTETU
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla
Univerzitetska 2
75 000 Tuzla           

Datum osnivanja i početka rada: 1960. godina
Član Univerziteta u Tuzli: 1976. godina


Rudarsko-geološko-građevinski fakultet je za više od 5 decenija svog postojanja prošao kroz više razvojnih faza kontinuiranog mijenjanja i usavršavanja organizacionih i sadržajnih formi. Njegov embrion je Srednja tehnička škola u Tuzli koja 1958. godine prerasta u Višu, a 1960. godine, na zahtjev rudarske privrede Bosne i Hercegovine i Prvog kongresa rudara Jugoslavije, osniva se Rudarski fakultet u Tuzli pri Univerzitetu u Sarajevu. Njegova lokacija u jednom od najvećih privrednih centara Bosne i Hercegovine odraz je pravilnog shvatanja mjesta i uloge fakulteta ovakvog profila.
Na Rudarskom fakultetu su već slijedeće, 1961/62. školske godine, postojala tri smjera: rudarsko-eksploatacioni, rudarsko-mjerački i rudarsko-mašinski, samo u I stepenu. Školske 1963/64. godine započela je jedinstvena nastava prva dva smjera posebno na prvom, a posebno na drugom stepenu. Prvi kurs III stepena organizovan je uz angažovanje domaćih i stranih nastavnika. Trajao je četiri seminara - dvije godine i imao dva smjera: Podzemna eksploatacija uglja i Rudnička geologija. III stepen upisale su dvije generacije studenata: prva 1964/66. (po 27 kandidata) i druga generacija 1965/67. (27, odnosno 7 kandidata).
Fakultet je razvijao one smjerove za koje je postojao interes rudarstva u BiH i odgovarajuća materijalno-stručna osnova. Od 1967/68. školske godine ukinuta je nastava rudarsko-mašinskog smjera, a ostala su samo dva smjera sa nastavom II stepena (rudarsko-eksploatacioni i rudarsko-mjerački), s tim da se na zahtjev privrednih organizacija mogla organizovati i nastava I stepena na rudarsko-eksploatacionom smjeru. O značaju Fakulteta kao visokoškolske obrazovne ustanove rudarskih kadrova u BiH govori podatak da je krajem 1968. godine u Bosni i Hercegovini bilo oko 400 diplomiranih rudarskih inženjera od kojih je 182 (46%) završilo Rudarski fakultet u Tuzli. Ovome broju treba dodati i one koji su završili I stepen (152) na ovom Fakultetu i stekli višu spremu.
Rudarski fakultet, zajedno sa postojećim geološkim kadrom, dugo se pripremao za osnivanje geološkog odsjeka. U tom periodu formirane su zbirke iz fundamentalnih geoloških naučnih disciplina, a odsjek za primijenjenu geologiju osnovan je  u vrijeme kada je geološka nauka dostigla zavidan nivo i kada su jugoslovenski geolozi ostvarivali velike rezultate u privredi. Osnivanjem Geološkog odsjeka 1973/74. godine Rudarski fakultet je prerastao u Rudarsko-geološki fakultet. Školske 1974/75. godine je na Rudarskom odsjeku, pored rudarsko-eksploatacionog smjera, osnovan rudarsko-mašinski smjer, a ugašen rudarsko-mjerački smjer, osnovan 1961/62. godine.
Krajem 1976 godine Rudarsko-geološki fakultet postaje član Univerziteta u Tuzli koji je osnovan iste godine.
Rudarsko-geološki fakultet 1977. godine postaje jedan od tri OOUR-a Radne organizacije Rudasko-geološki institut i fakultet, u sastavu složene organizacije udruženog rada Titovi rudnici uglja - Tuzla. Rudarsko-geološki fakultet se od 01. januara 1990. godine konstituisao kao samostalna organizacija u sastavu Univerziteta u Tuzli.
Od 1987/88. školske godine, shodno tadašnjim kretanjima, Rudarsko-geološki fakultet je inovirao svoje nastavne planove i programe, te je sa 4-godišnjeg prešao na 5-godišnje trajanje studija, smanjivši broj upisanih studenata na prvu godinu studija, prilagodivši se tako potrebama privrede, te materijalnim i prostornim kapacitetima. Školske 1989/90. godine prestao je raditi rudarsko-mašinski smjer organizovan u okviru Rudarskog odsjeka.
Na Fakultetu je permanentno vršena revizija i osavremenjavanje nastavnih planova i programa, u čemu su učestvovali i stručnjaci iz privrednih i naučno-istraživačkih organizacija. Među prvima na Univerzitetu, Rudarsko-geološki fakultet je u nastavni proces uveo veliki broj istaknutih i stručnih radnika iz privrede. Nastavno-naučna djelatnost na Rudarsko-geološkom fakultetu izvodi se u kabinetima, učionicama i laboratorijama, a dio praktične nastave i vježbi u rudnicima. Rudarsko-geološki fakultet je izdavao dva časopisa: Arhiv za rudarstvo i Zbornik radova, koji i danas izlazi.
Rudarsko-geološki fakultet je prolazio kroz različite razvojne faze, ali je uvijek bio za formiranje odsjeka i smjerova, koji su davali nove profile inženjera za nove razvojne potrebe privrede. Osnivanjem Građevinskog odsjeka 1998/99. akademske godine prerasta u Rudarsko-geološko-građevinski fakultet. Odsjek za Bušotinsku eksploataciju mineralnih sirovina osnovan je 2000/2001., a odsjek Sigurnost i pomoć 2004/2005. akademske godine, tako da je danas naučna i nastavna djelatnost Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta organizovana kroz pet studijskih odsjeka: Rudarski, Geološki, Građevinski, Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina i  Sigurnost i pomoć, i 15 užih naučnih oblasti:
-Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina,
-Površinska eksploatacija mineralnih sirovina,
-Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali,
-Geookolinski inženjering,
-Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina,
-Primjenjena geofizika,
-Geologija,
-Mineralogija i petrologija,
-Geološko inženjerstvo,
-Sigurnost i pomoć,
-Mehanika sa geomehanikom i geotehnika,
-Geoprostorne informacije, inženjerska grafika i numeričko modeliranje,
-Hidrogeologija i hidrotehnika,
-Građevinske konstrukcije i
-Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja.

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli je za pet decenija postojanja dao ogroman stručni i naučni potencijal privredi i naučno-istraživačkim institucijama. Na Fakultetu je do danas diplomiralo 2570 studenata, odbranjeno 12 specijalističkih, 285 magistarskih radova i 109 doktorskih teza. Tri nastavnika izabrana su u redovne članove Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine:
-Akademik Ivan Soklić, iz područja geologije,
-Akademik Mehmed Ramović, iz područja geologije, i
-Akademik Enver Mandžić, iz područja rudarstva.

U nastavnom procesu trenutno učestvuje 47 nastavnika i saradnika stalno zaposlenih na Fakultetu, kao i veći broj istaknutih stručnjaka iz prakse. Mnogi nastavnici i saradnici veoma su aktivni članovi strukovnih organizacija.

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet je prvi fakultet Univerziteta u Tuzli koji je započeo sa procesom akreditacije laboratorija u skladu sa EN 17025. Fakultet se nalazi pred uvođenjem u probni rad laboratorija u skladu sa EN 17025.

Od osnivanja Rudarskog fakulteta 1960. godine njegovana je najljepša tradicija rudarskog poziva - Skok preko kože. Organizovan je svake druge godine, a 1986. godine održan je zadnji, 13. Skok preko kože. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet je 2010. godine, u sklopu obilježavanja 100 godina Husinske bune, podsjetio na ovu tradicionalnu svečanost organizovanjem 14. Skoka preko kože. Skok predstavlja simboličan prijem mlađih studenata u složnu i ponosnu porodicu rudara i geologa. Vijekovima je ovaj običaj održavan svečanom ceremonijom skakanja rudara preko otvorenog okna. Bit tradicije i ljepota simbola nije narušena zamjenom, umjesto preko okna, Skok je izvođen preko kože koja je nekada bila neophodan dio opreme na kojoj su se rudari spuštali u jamu do svojih radnih mjesta. Kao akademsku svečanost, studenti su ovaj običaj prenijeli 1921. godine u Ljubljanu iz Rudarske akademije u Pibraunu (Češka). U mnogim gradovima Evrope, na rudarskim fakultetima, nisu zaboravljeni ovi običaji koji u sebi sadrže plemenite simbole rudarskih vještina. 15. Skok preko kože održan je u junu 2012.godine.
Od 2009.godine Rudarsko-geološko-građevinski fakultet je organizator i Međunarodnih naučnih skupova iz područja građevinarstva. Do sada su održana dva međunarodna naučna skupa GTZ2009 i GTZ2012.
U organizaciji Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta održan je od 14. do 16.juna XIV Balkanski kongres o pripremi mineralnih sirovina.
Brojač posjeta
Ukupno pregleda
Trenutno aktivnih posjetioca
Flag Counter
Najnovije obavijesti
05.07.2013
Rješenja zadataka prijemnog ispita

02.07.2013
Privremena rang lista prijemnog ispita